Η φιλοσοφία μας

Ενημερώνουμε

Ευαισθητοποιούμε

Εκπαιδεύουμε

έτσι ώστε οι άνθρωποι να λειτουργούν με εν συναίσθηση, αυτόνομα χωρίς να χρειάζονται κανενός είδους εξάρτηση και νιώθοντας την ασφάλεια που έχει η καλή συνεργασία. Συνειδητοποιούμε ότι μια καινούργια εποχή γεννιέται.

Το Κέντρο Πρόληψης χρειάζεται να έχει την ευελιξία να αλλάζει τους στόχους του, για να ανταποκριθεί στις ανάγκες της, που δημιουργούνται με καλπάζοντα ρυθμό, ως απόρροια των συνεπειών της πανδημίας, πάνω στην οικογένεια, με στόχο πάντα την πρόληψη των εξαρτήσεων και την προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας.

Σχεδιάζουμε δράσεις καθολικής επικεντρωμένης και ενδεδειγμένης πρόληψης

Η πρόληψη έρχεται να παρέμβει στις γενεσιουργές αιτίες των προβλημάτων έτσι ώστε να βοηθήσει στην προαγωγή της ψυχικής υγείας στην κοινότητα. Μέσα από τα προγράμματα που σχεδιάζονται, ο άνθρωπος εκπαιδεύεται σε καινούργιες ατομικές και κοινωνικές δεξιότητες που θα του χρειασθούν για να γνωρίσει καλύτερα, να αγαπήσει και να σχετισθεί με τον εαυτό του και τους άλλους.

Η εφαρμογή των προγραμμάτων πρόληψης, 23 χρόνια τώρα στην κοινότητα της Γλυφάδας, έδειξε ότι είναι μια ανάσα για τους ανθρώπους, οι οποίοι εντάσσονται συνεχώς στις δράσεις που σχεδιάζουμε και πάντα έχουν περισσότερα αιτήματα από αυτά στα οποία έχουμε τη δυνατότητα να ανταποκριθούμε.

Οι παρεμβάσεις ενδεδειγμένης πρόληψης απευθύνονται μόνο σε άτομα τα οποία έχουν εκδηλώσει πρώιμα σημάδια χρήσης ουσιών (χωρίς να πληρούνται τα κριτήρια για την εξάρτηση του DSM IV), ψυχολογικά προβλήματα ή προβλήματα συμπεριφοράς, που σχετίζονται με τη χρήση ουσιών (π.χ. άτομα με διαταραχή ελλειμματικής συμπεριφοράς με ή χωρίς υπερκινητικότητα ADHD κ.ά.).

 

Στόχος είναι η έγκαιρη διάγνωση και παρέμβαση σε ατομικό επίπεδο (Εγχειρίδιο για την πρόληψη της ουσιοεξάρτησης: Κατευθυντήριες γραμμές και σχεδιασμός παρεμβάσεων,2011).

Γενικότερα σκοπός της πρόληψης είναι η μείωση στο ελάχιστο της πιθανότητας να εξαρτηθεί από ουσίες ή να νοσήσει ψυχικά ένα άτομο.
Στο Κέντρο Πρόληψης, σχεδιάζουμε προγράμματα καθολικής και επικεντρωμένης πρόληψης.

Στόχος μας είναι να ενημερώσουμε, να ευαισθητοποιήσουμε και να εκπαιδεύσουμε τους ανθρώπους, έτσι ώστε να λειτουργούν με εν συναίσθηση, αυτόνομα αλλά και σε αλληλεξάρτηση χωρίς να χρειάζονται κανενός είδους εξάρτηση και νιώθοντας την ασφάλεια που έχει η καλή συνεργασία με τους ανθρώπους που επιλέγουμε να σχετιζόμαστε αλλά και με αυτούς που σχετιζόμαστε μέσα στα κοινωνικά πλαίσια.

Συνειδητοποιούμε ότι μια καινούργια εποχή γεννιέται.